ДГ "Мир"

Детска градина в с. Каменари, Общ. Елена

Нашето водещо начало е принципът: „Няма нищо по-важно от детето“ Интегриране с европейската възпитателна практика, свобода на избор, инициатива и творчество на децата и учителите, създаване на условия за природосъобразен и здравословен начин на живот, развитие на личностния потенциал, ранно откриване и развиване на интересите, способностите и заложбите на децата. Детска градина „Мир“ се намира в с. Каменари, общ. Елена. Сградата , в която се помещава детската градина е построена през 1954г.за училище и детска градина.

От 01.02.2006г.е открит филиал в селото към ЦДГ с. Палици. От м. септември 2016г. ДГ „Мир“ с. Каменари става основна детска градина. Финансирането се осъществява със средства от държавен и общински бюджет. Детската градина не е на делегиран бюджет. Подлежи на управление и контрол от Община Елена, МОН и РУО гр. Велико Търново. Химнът на детската градина е написан от г-жа Дочка Георгиева ст. учител до 2014г.

ДГ „Мир“ се посещава от деца от 2 до 7 години. Възпитанието и обучението се организира и провежда в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за училище.В детската градина децата се възпитават на любов към българския фолклор-песни, танци, обичаи.